การตลาดที่อิงกับองค์กรการกุศลตอบแทนสังคมและเพิ่มยอดขายไปพร้อมกัน

2222(13)
ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในสังคมได้เพิ่มมากขึ้น ในโลกธุรกิจเองการที่เราจะทำธุรกิจโดยมุ่งหวังแต่กำไรเพียงอย่างเดียวก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับมุมมองของลูกค้าและผู้คนในสังคมไปแล้ว ในปัจจุบันความคาดหวังต่อองค์กรคือ นอกเหนือจากจะผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อหวังผลตอบแทนเป็นกำไรแล้ว องค์กรนั้นจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเช่นกัน และหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกก็เริ่มตื่นตัวกับการมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมมาได้สักพัก

การทำการตลาดอิงการกุศล ถือเป็นรูปแบบกิจกรรมที่นอกเหนือจากจะให้สิ่งดีๆ กลับไปที่สังคมแล้ว ยังให้ประโยชน์กับองค์กรโดยสามารถคำนวณผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาเป็นตัวเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด การอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือ หรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมเฉพาะ ซึ่งมีช่วงเวลาที่จำกัดแน่นอน หรือให้แก่องค์กรการกุศลที่ระบุไว้ในกิจกรรมการตลาด โดยกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ และนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

กิจกรรมการตลาดอิงการกุศล ส่งผลดีต่อองค์กรธุรกิจในแง่ที่ทำให้ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และการที่เราจัดกิจกรรมนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนกับกิจกรรมเพื่อสังคม ก็ส่งเสริมให้ลูกค้ารู้สึกดีและเต็มใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา เพื่อที่เขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนสังคมด้วย ซึ่งงานวิจัยก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าหากมีสองแบรนด์ที่ขายสินค้าคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน แตกต่างกันที่แบรนด์หนึ่งมีการทำ  ลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าแบรนด์ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยมากกว่า อย่างไรก็ตาม การทำกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลที่ไม่รัดกุมอาจถูกมองจากผู้บริโภคว่าเป็นกิจกรรมการตลาดที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรให้การสนับสนุน

กิจกรรมการตลาดอิงการกุศลยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริโภคไทย องค์กรธุรกิจควรแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและต้องการให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงมากกว่าใช้การทำกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเน้นสร้างยอดขาย เพื่อการเติบโตขององค์กรและเพื่อการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

การตลาดที่อิงกับองค์กรการกุศลตอบแทนสังคมและเพิ่มยอดขายไปพร้อมกัน